Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Voucher για λάπτοπ-τάμπλετ: Χωρίς αίτηση τα 200 ευρώ σε μαθητές

Αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται να προκηρυχθεί το πρό-γραμμα για τα voucher 200 ευρώ σε μαθητές και φοιητητές για αγορά υπολογιστών, τάμπλετ και λάπτοπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το «κουπόνι» των 200 ευρώ. 

Αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία με τους κωδικούς TaxisNet προκειμένου να ελέγξουν αν δικαιούνται ή όχι τα χρήματα.

Ο κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει έναν ηλεκτρονικό κωδικό, ο οποίος θα ισοδυναμεί με επιταγή 200 ευρώ και στη συνέχεια θα μπορεί είτε να τον αποστείλει απευθείας ηλεκτρονικά σε κάποιο e-shop, από το οποίο επιθυμεί να αγοράσει τον τεχνολογικό του εξοπλισμό του είτε να τον εκτυπώσει και να πραγματοποιήσει την αγορά του από κάποιο φυσικό κατάστημα

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να αγοράσει συσκευή που κοστίζει παραπάνω θα συμπληρώσει ο ίδιος το υπόλοιπο ποσό.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των voucher των 200 ευρώ θα είναι όλες οι οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, αυτές δηλαδή που λαμβάνουν και το οικογενειακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ ή της Πρόνοιας.  
Βάσει των στοιχείων που έχει δώσει το υπουργείο Παιδείας, το εκτιμώμενο πλήθος των δικαιούχων ανέρχεται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. 

Παραδείγματα:
Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί και με ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ
Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ.

 

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: Πώς & πότε γίνονται αιτήσεις -Τι κερδίζετε

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος  της Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr)

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του ή της συζύγου του.

Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το ΚΟΤ μόνον για την παροχή της κύρια κατοικίας.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

Ποιες είναι οι κατηγορίες δικαιούχων του ΚΟΤ;

α. Κατηγορία ΚΟΤ Α’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

β. Κατηγορία ΚΟΤ Β’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως τα όρια του πίνακα παρακάτω:

Πίνακας εισοδηματικών ορίων:

Σύνθεση νοικοκυριού

 

Εισοδηματικό όριο

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

 

9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

 

13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

 

15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

 

18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

 

24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

 

27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των  31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.

iii. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Ποια είναι η χορηγούμενη έκπτωση;

Ο Προμηθευτής θα εφαρμόζει τις τιμές χρέωσης Προμήθειας βάσει του Οικιακού Τιμολογίου που έχει επιλέξει ο εκάστοτε πελάτης και επί αυτών θα υπολογίζει την έκπτωση του ΚΟΤ ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής

ενέργειας σε €/kWh

Κ.Ο.Τ. Α

Κ.Ο.Τ. Β

0,075€/kWh

0,045€/kWh

Η παραπάνω έκπτωση υπολογίζεται στη χρέωση Προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας. Εάν ο πελάτης έχει επιλέξει  το Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο, τότε η έκπτωση εφαρμόζεται και στη χρέωση Προμήθειας για την κατανάλωση της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης), όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ

 Λόγω των ιδιαίτερων φετινών συνθηκών και της πανδημίας του covid 19 ο σύλλογος μας αναγκάστηκε να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις της χρονιάς που μας πέρασε. Ανάμεσα στις δράσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ήταν και η καθιερωμένη γιορτή με την κοπή της βασιλόπιτας του συλλόγου που συνδυαζόταν με την βράβευση των αριστούχων γυμνασίων - λυκείων και των επιτυχόντων στα ΑΕΙ. Δυστυχώς η κατάσταση δεν μας επέτρεψε να κάνουμε την γιορτή που θέλαμε όμως αυτό δεν μας εμπόδισε να κάνουμε τουλάχιστον την βράβευση των παιδιών και όχι μόνο, που διακρίθηκαν στο σχολικό έτος 2019-2020. Έτσι τηρώντας όλα τα μέτρα και τους κανόνες ασφαλείας ολοκληρώσαμε την βράβευση συνολικά 98 αριστούχων και επιτυχόντων στα ΑΕΙ. Η διαδικασία για την αποφυγή συγχρωτισμού έγινε σε διάστημα 15 ημερών όμως άξιζε τον κόπο αφού ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τιμήσουμε την προσπάθεια που έκαναν όλα αυτά τα παιδιά. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές τους και ελπίζουμε την επόμενη χρονιά η εκδήλωση να γίνει κανονικά και μάλιστα με ακόμα περισσότερους αριστούχους και επιτυχόντες! Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από τις βραβεύσεις.   

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

 Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμό 294/7-11-2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης με την οποία χορηγείται έκπτωση έως 50% στα Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού και ΤΑΠ στους τρίτεκνους. Ειδικά για την κατηγορία των τριτέκνων το εισοδηματικό όριο είναι τα 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο ή ανήλικο παιδί. Η αίτηση για την έκπτωση θα πρέπει να γίνει στον Δήμο Ξάνθης και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Λογαριασμός ΔΕΗ.

2.  Πρόσφατο εκκαθαριστικό.

3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.  Βεβαίωση σπουδών ή στρατιωτικής θητείας για τα παιδιά που σπουδάζουν ή είναι φοιτητές.

5.  Βεβαίωση μέλους από τον σύλλογο.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

 


Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε σήμερα την απώλεια ενός δραστήριου μέλους του Συλλόγου Τριτέκνων Ξάνθης, του Κώστα Αραμπατζή. Ο εκλιπών ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου μας και μάλιστα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι και τον Απρίλιο του 2015 επιτελώντας κατά το διάστημα αυτό τεράστιο έργο. Πέρα από ένας άξιος συνεργάτης όμως υπήρξε και ένας πολύ καλός φίλος. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων Ξάνθης

 


ΨΉΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΟΤΤΕ)


Η Διοίκηση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΟΤΤΕ) μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Κωνσταντίνου Αραμπατζής πρώην μέλους του Δ.Σ. συλλόγου Τριτέκνων Ξάνθης και αντιπροσώπου στην ΟΠΟΤΤΕ, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
.- Να εκφράσει τα συλλυπητήρια των μελών του Δ.Σ. στην οικογένειά του , στους οικείους του και στο ΔΣ Συλλόγου Τριτέκνων Ξάνθης.
Η μεγάλη οικογένεια των Τριτέκνων θρηνεί από σήμερα την απώλεια του.
Ο εκλιπών συνάδελφος εργάστηκε, διακρίθηκε για την μαχητικότητα και την αγωνιστικότητά όλα αυτά τα χρόνια στο σύλλογο Τριτέκνων Ξάνθης , υπερασπιζόμενος με ήθος τα συμφέροντα των Τριτέκνων .
Ενέπνεε το σεβασμό, την αγάπη και εκτίμηση όλων των Τριτέκνων.
Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν την προσωπικότητα του , οι κουβέντες φτωχές μπροστά στο πόνο όλων.
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ -ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΩΣΤΑ
Η παρουσία σου θα μείνει ορόσημο στον Σύλλογό σου και στην ΟΠΟΤΤΕ.
Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.

 


Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021

ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Θεοδώρου Ζαλάχα»

Την Πέμπτη 31/12/2020 έγινε η απονομή των υποτροφιών από το κληροδότημα του «Θεοδώρου Ζαλάχα» στους αριστούχους μαθητές του Νομού Ξάνθης οι οποίοι εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. της χώρας το σχολικό έτος 2019-2020. Το ύψος της  υποτροφίας ήταν 400 ευρώ για κάθε παιδί και ανάμεσα στα παιδιά που βραβεύτηκαν, για πρώτη φορά ήταν και πολλά που προέρχονται από τρίτεκνες οικογένειες-μέλη μας. Ευχαριστούμε θερμά την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος και ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα για την μεγάλη τιμή που επεφύλαξαν στα παιδιά. Συγχαίρουμε όλους τους βραβευθέντες και τους ευχόμαστε καλές σπουδές.    

  

 

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021

ΕΥΧΕΣ

 Αγαπητά μας μέλη το ΔΣ του συλλόγου σας εύχεται ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία ευτυχία και αγάπη! Καλή χρονιά, χρόνια πολλά!