Κυριακή 29 Μαΐου 2022

ΕΥΧΕΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων Ξάνθης εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ!

 Ευχόμαστε να δικαιωθούν οι κόποι τους και να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Ευχές και στις οικογένειες τους που είναι δίπλα τους και τους στηρίζουν, αλλά και στο εκπαιδευτικό προσωπικό που φροντίζει για την σωστή προετοιμασία των παιδιών και των εξετάσεων.

 

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Χ Ρ Η ΜΑ Τ Ι Κ Ω Ν Β Ο Η Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Σ Ε Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ε Σ Κ Α Ι Π Ο Λ Υ Τ Ε Κ Ν Ε Σ ΜΗ Τ Ε Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Λ Α Ε / Ο Π Ε Κ Α Ε Τ Ο Υ Σ 2022

Σας γνωρίζουμε ότι ο ΟΠΕΚΑ υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα παροχής χρηματικών
βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.
Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή, χρηματικού βοηθήματος ύψους επτακοσίων ευρώ
(700€) σε κάθε μία από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χιλίων ευρώ
(1.000€) σε κάθε μία από τις χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της
χώρας.
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και
πολύτεκνες μητέρες έχουν:
• Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του e- ΕΦΚΑ
(ΟΓΑ) οι οποίες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους (2021) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
• οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση
ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές,
• οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις
προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ
• Οι μητέρες πρέπει να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες
τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα και άνεργα και να μην υπερβαίνουν
το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους
στη μέση εκπαίδευση, ή το 24ο έτος εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην
ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη
Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΕΚ), ή παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και
άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.
2
• Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου, 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η
31η Δεκεμβρίου του έτους 2022, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης
Tα ανωτέρω πρόσωπα να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, τα δε τέκνα δικαίωμα
περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. (βλ. και το σημείο 6 «Χρήσιμες
πληροφορίες» σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα).
Στις δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού .
Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες
έτους 2022, θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης σε
οποιοδήποτε ΚΕΠ από 23-05-2022 έως και 15-06-2022.
Για την υποβολή της αίτησης η δικαιούχος τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα προσέρχεται σε
οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:
• Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ίδιας, καθώς και των προστατευόμενων μελών της (π.χ. βεβαίωση
ΑΜΚΑ, κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου
ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου {(για όσους δικαιούχους έχουν Αριθμό
Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι - συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν
έχουν Αριθμό Μητρώου)}.
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων δεν
προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) μητέρα, αλλά από τον
ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να
προσκομισθεί και το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου.
2.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα και
θα αποστέλλονται από τα ΚΕΠ στον ΟΠΕΚΑ είναι:
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των
τέκνων της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας.
• Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το
οποίο να προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.
• Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας
του ΟΑΕΔ (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).
3
• Για τα παιδιά άνω 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους ,
εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, βεβαίωση σπουδών.
• Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών
α) εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας
του φοιτητή
β) πιστοποιητικό σπουδών Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας των
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) από το οποίο θα προκύπτει, η ημερομηνία εγγραφής
του σπουδαστή των ΕΠΑΛ στην τάξη μαθητείας
γ) βεβαίωση σπουδών εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται
κάρτα φοίτησης («πάσο») .
• Στην περίπτωση παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ανεξαρτήτου
ηλικίας απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος
πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής,
• Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του
τραπεζικού λογαριασμού της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η
τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του
λογαριασμού.
Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει
απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και
νόμιμη εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.
2.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Πριν την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία της
αιτούσης, τα οποία θα ελέγχονται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ, βάσει των προσκομισθέντων
δικαιολογητικών. Έπειτα, θα υποβάλλεται οριστικά η αίτηση και θα εκτυπώνεται ένα
αντίγραφο για τη δικαιούχο τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα, η οποία, πρέπει, αφού ελέγξει τα
καταχωρηθέντα στοιχεία, να υπογράψει την αίτηση.
Στη συνέχεια η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αυθημερόν
από τα ΚΕΠ στη Δ/νση Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα
ξεκινήσει ο έλεγχος αιτήσεων και των δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι, εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της αίτησης μιας πολύτεκνης
μητέρας, δεν φέρονται τουλάχιστον τέσσερα (4) τέκνα να πληρούν τις προϋποθέσεις του
προγράμματος, η αίτηση αυτή δεν θα απορρίπτεται, αλλά θα εντάσσεται στο αρχείο των
4
τρίτεκνων και θα εξετάζεται ως αίτηση τρίτεκνης μητέρας. Στην περίπτωση που δεν πληροί
τις προϋποθέσεις ούτε ως τρίτεκνη μητέρα θα απορρίπτεται οριστικά.
Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, θα δημιουργηθεί από τη Δ/νση
Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ οριστικό ηλεκτρονικό αρχείο με τις υποβληθείσες αιτήσεις για
κάθε κατηγορία δικαιούχων (τρίτεκνων - πολύτεκνων).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής που περιλαμβάνονται στο οριστικό ηλεκτρονικό
αρχείο κάθε κατηγορίας δικαιούχων (τρίτεκνων - πολύτεκνων) ξεπεράσουν τον
προσδιοριζόμενο στην υπουργική απόφαση αριθμό δικαιούχων, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική
κλήρωση, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.
Από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, θα προκύψει το αρχείο των τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) τρίτεκνων και των χιλίων (1.000) πολύτεκνων κληρωθέντων δικαιούχων.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι τρίτεκνες - πολύτεκνες μητέρες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα
μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ και από τα ΚΕΠ όλης της χώρας
(όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση). Τα αποτελέσματα της
κλήρωσης θα εμφανίζονται μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Μητρώου
e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) της δικαιούχου και τον αριθμό αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς
Λογαριασμούς των κληρωθέντων δικαιούχων τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων χρηματικό
βοήθημα συνολικού ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) και χιλίων ευρώ (1.000€), αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι καταβλήθηκε το χρηματικό βοήθημα σε δικαιούχο που δεν
πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα αναζητηθεί αυτό ως αχρεωστήτως καταβληθέν
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το δικαίωμα ασφάλισης για περίθαλψη με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κάθε τέκνου
μπορεί να προκύπτει από:
• έμμεσο δικαίωμα ως προστατευόμενο μέλος, ανεξαρτήτως αν το δικαίωμα της έμμεσης
ασφάλισής του προέρχεται από την συνταξιούχο ή ασφαλισμένη τουe- ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) μητέρα
ή τον συνταξιούχο ή ασφαλισμένο του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) πατέρα/σύζυγο.
• έμμεσο δικαίωμα ως προστατευόμενο μέλος, εφόσον το δικαίωμα έμμεσης ασφάλισης
προέρχεται από την μητέρα υπάλληλο του ΟΠΕΚΑ ή την μητέρα συνταξιούχο πρώην
υπάλληλο του ΟΠΕΚΑ ή την μητέρα υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ που μεταφέρθηκε από τον ΟΓΑ
και ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο δικαιούχων του ΛΑΕ
• άμεσο δικαίωμα ως συνταξιούχος ορφανικής σύνταξης ή ως συνταξιούχος αναπηρίας
(τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία) ή ως επιδοματούχος παραπληγίας - τετραπληγίας
(παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ.
5
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 παρ 4 Ν. 1599/1986) και η ακρίβεια των στοιχείων που
υποβάλλονται με αυτήν μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
Η Διοικητής
Ξένια Π. Παπασταύρου

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΡΟΥΠΕΛ ΚΑΙ ΣΕΡΡΕΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ – ΡΟΥΠΕΛ 1941

   Έπειτα από δυο ολόκληρα χρόνια, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο Σύλλογος Τριτέκνων Ξάνθης πραγματοποίησε και πάλι μια ημερήσια εκδρομή για τα μέλη του.  

   Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με ένα λεωφορείο και είχε προορισμό το Ρούπελ όπου την Κυριακή 15/05 παρακολουθήσαμε την εντυπωσιακή αναβίωση της μάχης των οχυρών η οποία διήρκησε συνολικά περίπου τρεις ώρες. Μετά το πέρας της εκδήλωσης συνεχίσαμε στην όμορφη πόλη των Σερρών όπου μείναμε δύο ώρες για περιήγηση και για φαγητό και τέλος επιστρέψαμε πίσω στην Ξάνθη γύρω στις 8 το βράδυ. 

Το κόστος συμμετοχής στην εκδρομή ήταν μόνο 5 ευρώ το άτομο και φυσικά τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα, με βάση τις οδηγίες, υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδρομή και την αναβίωση της μάχης των οχυρών.