Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 «Σύλλογος Τριτέκνων Περιφερειακής Ενότητας  Ξάνθης - Ο Άγιος Στυλιανός».

Άρθρο 1°

Σύσταση – έδρα

Συνιστάται Σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Τριτέκνων Περιφερειακής Ενότητας  Ξάνθης - Ο Άγιος Στυλιανός».

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη της Ξάνθης.

 

Άρθρο 2°

Σκοπός

Ο σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο μοναδικός σκοπός του είναι η προώθηση των συμφερόντων των οικογενειών με τρία παιδιά. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:

α) Προώθηση ρυθμίσεων από την πολιτεία και τις τοπικές αρχές που θα διασφαλίζουν δικαιότερη αντιμετώπιση, θα εξυψώνουν το βιοτικό επίπεδο και θα προάγουν την ηθική, κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική κατάσταση των μελών του.

β) Στήριξη των μελών του σε δίκαια αιτήματα τους που άπτονται του σκοπού του απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο.

γ) Εκπροσώπηση των μελών του στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις.

δ) Παρέμβαση για πρόσκληση και ενίσχυση θετικών πρωτοβουλιών υπέρ των συμφερόντων των μελών του.

ε) Οικοδόμηση καλών σχέσεων και διαύλων επικοινωνίας με πρόσωπα, υπηρεσίες, οργανισμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση του σκοπού του.

στ) Συμμετοχή σε ευρύτερης έκτασης όργανα ή ενώσεις εκπροσώπησης προσώπων της ίδιας ή συναφούς κατηγορίας με τα μέλη του υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα όργανα θα είναι αρκετά δραστήρια και ότι θα υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ αυτών και του συλλόγου.

ζ) Ενημέρωση των μελών τους για τις εξελίξεις σε θέματα που τα ενδιαφέρουν και άπτονται του σκοπού του συλλόγου.

η) Η Προαγωγή του θεσμού του τρίτεκνου και η ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος.

θ) Πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που άπτονται του σκοπού του.

ι) Καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.

κ) Προστασία του θεσμού της οικογένειας.

λ) Προβολή των σκοπών και των ενεργειών του συλλόγου.

μ) Παραστάσεις ενώπιον των αρμοδίων παραγόντων της Πολιτείας για τη διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και νόμων υπέρ των οικογενειών με τρία παιδιά.

ν) Παροχή υπηρεσιών ως φορέων πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, διαχείριση επισιτιστικών προγραμμάτων, υποστήριξη και διαχείριση διαφόρων δράσεων με ωφελούμενους τα μέλη του αλλά και γενικότερα τις τρίτεκνες οικογένειες.

 

Άρθρο 3°

Μέσα πραγματοποιήσεως σκοπών

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο (χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού) και κυρίως :

1) Με την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, ημερολογίων και άλλων εντύπων.

2) Με τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις παρουσιάσεις διαλέξεις σεμινάρια και συνέδρια.

3) Με την ενεργή αναζήτηση μελών και χορηγιών.

4) Με την προώθηση και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας για την επίτευξη κοινού σκοπού με δημόσιες υπηρεσίες διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς, εταιρίες και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5) Πραγματοποιώντας παραστάσεις και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και την διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών.

6) Με την αποδοχή οποιασδήποτε μορφής οικονομικών ενισχύσεων, χορηγιών, επιδοτήσεων, δωρεών από διάφορα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από κρατικούς, δημόσιους ή  δημοτικούς  ή περιφερειακούς φορείς. 

7) Με τη συνδιοργάνωση, επιχορήγηση, επιδότηση από φυσικά ή  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου,  από κρατικούς, δημόσιους ή  δημοτικούς  ή περιφερειακούς φορείς και με βοηθήματα από τους ανωτέρω.

8) Ενεργώντας με τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών.

9) Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του συλλόγου που έχει πολιτικά κίνητρα απαγορεύεται.

 

Άρθρο 4ο

Μέλη

Ο αριθμός των μελών του Συλλόγου ορίζεται ως απεριόριστος. Τα μέλη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα «ιδρυτικά μέλη» και τα «μέλη». Ιδρυτικά μέλη είναι όσα ίδρυσαν τον Σύλλογο και μέλη είναι όσα προσχώρησαν σε αυτό μετά από την υποβολή για έγκριση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου.

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: α) έχουν τρία παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας τα οποία έχουν ελληνική υπηκοότητα και β) δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα ούτε έχουν χάσει την ικανότητα για δικαιοπραξία. Η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων δεν οδηγεί σε αυτόματη αποδοχή της αίτησης εγγραφής κάποιου ως μέλους. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει αυτή του την άρνηση στον αιτούντα. Τα νέα μέλη που προσχωρούν στον Σύλλογο θεωρείται αυτοδικαίως ότι αποδέχονται τους σκοπούς και το καταστατικό του.

 

 

Άρθρο 5°

Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Σύλλογο όποτε το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ. Τα μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο Δ.Σ. τυχόν παύση πλήρωσης εκ μέρους τους όλων των προϋποθέσεων εισόδου νέων μελών στον Σύλλογο. Αυτή η γνωστοποίηση λαμβάνεται ως δήλωση αποχώρησης. Σε κάθε περίπτωση το μέλος που αποχωρεί οφείλει να τακτοποιήσει πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το τρέχον έτος στο οποίο αποχωρεί, εντός ενός μήνα από την αποχώρηση του. Μέλη που αποχωρούν δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα και δεν έχουν καμία αξίωση από τον Σύλλογο, οικονομικής ή άλλης φύσεως.

 

Άρθρο 6°

Δικαιώματα μελών

1. Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου.

ε. Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Συλλόγου.

στ. Να αποχωρούν από τον Σύλλογο ελεύθερα.

2. Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν μπορούν να επανεγγραφούν έπειτα από σύμφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 7°

Υποχρεώσεις μελών

1. Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν:

α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου.

γ) Να συμμετέχουν στης ενέργειες του Συλλόγου.

δ) Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σύλλογο.

Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

ε) Να καταβάλλουν την χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στον Σύλλογο.

στ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τους Συλλόγους, τις διατάξεις του καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

2. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τους Συλλόγους και του καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

 

Άρθρο 8°

Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται σε πρώτο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο και αν λόγω αντιρρήσεων απαιτηθεί, σε δεύτερο βαθμό από τη Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται:

α) Στην επίπληξη.

β) Στην προσωρινή αποβολή από τον Σύλλογο για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους.

γ) Στην οριστική διαγραφή του από τον Σύλλογο.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:

α) Συνδέεται με συγγένεια 4ου βαθμού.

β) Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.

γ) Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

5 .Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 9°

Διαγραφή Μελών

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τους Συλλόγους, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους από τον Σύλλογο.

2.  Ενδεικτικά, σπουδαίο λόγο συνιστούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

α) Η από το μέλος παράβαση διατάξεων του καταστατικού ή αποφάσεων της Γ.Σ. ή του Δ.Σ.

β) Συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου.

γ) Επιδίωξη κομματικοποίησης του Συλλόγου ή προσπάθεια συσχέτισης του με κάποιο πολιτικό κόμμα.

δ) Καθυστέρηση τακτοποίησης οικονομικών υποχρεώσεων πέρα των έξι μηνών.

ε) Πράξεις αντίθετες στα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου.

3.  Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους χωρεί προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, εντός προθεσμίας ενός μήνα  από τη γνωστοποίηση της απόφασης. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ακολουθεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.

4. Μέλος που διαγράφεται δύναται να καταθέσει αίτηση επανεγγραφής μετά την πάροδο ενός έτους. Η αίτηση θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει σχετικά εξετάζοντας αν έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αν αυτοί που απομένουν είναι πλέον ασήμαντοι.

 

Άρθρο 10°

Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται:

α) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.

β) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ) Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Συλλόγου.

δ) Οι χορηγίες δωρεές κληροδοτήματα, καταθέσεις ή σε είδος εισφορές των ιδίων των μελών ή τρίτων φυσικών προσώπων ή φορέων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, τις οποίες θα αποδέχεται με απόφαση του το Δ.Σ., και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν τον Σύλλογο σε ενέργειες που είναι αντίθετες από το σκοπό του δεν γίνονται δεκτές. Σημείωση: το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση. Ο Σύλλογος θα μπορεί να αντλεί έσοδα και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή εφόσον αυτά πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του, χωρίς τροποποίηση του παρόντος. Τα έσοδα τα οποία θα προκύψουν διατίθενται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των αναγκών του, χωρίς να επιτρέπεται η διανομή κέρδους ή εσόδων στα μέλη του. Δικαιώματα τα οποία θα αποκτήσει ο Σύλλογος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θα ανήκουν στον Σύλλογο και όχι σε κάποιο μέλος ατομικά. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που θα γεννηθούν από τη λειτουργία του. Η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση διάλυσης του θα διενεργηθεί εκκαθάριση από εκκαθαριστή και με αμοιβή που θα οριστεί από την Γ.Σ. Συγκεκριμένα, αφού πληρωθούν τα τυχόν χρέη του Συλλόγου, ο εκκαθαριστής φροντίζει να διατεθεί το υπόλοιπο, αν υπάρχει, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Συλλόγου και σύμφωνα με το νόμο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν διανέμονται στα μέλη περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, ούτε επιστρέφονται οι εισφορές, οι δωρεές και οι συνδρομές των μελών προς τον Σύλλογο.

 

 

Άρθρο 11°

Οικονομική Διαχείριση

1. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1Η Ιανουαρίου μέχρι 31Η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

3.     Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενικής Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

4.     Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.     Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Συλλόγου χρηματικό ποσό μέχρι του ποσού των πεντακοσίων (500) Ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Ταμιευτήριο.

6.  Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ενεργείται με υπογραφή του Ταμία.

7. Οι πληρωμές του Συλλόγου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.

8. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτή έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο των δύο χιλιάδων ευρώ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη ύψους πεντακοσίων Ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

 

Άρθρο 12°

Γενική Συνέλευση

1.      Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Δια αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.

2.      Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.

3.      Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της Γ.Σ. πρέπει να είναι µέλη και να έχουν δικαίωμα συµµετοχής στη Γ.Σ, αλλά δεν πρέπει να ανήκουν στο ∆.Σ. ή στην Ε.Ε. ούτε να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες αν συμπεριλαμβάνονται τέτοιες στη συγκεκριμένη Γ.Σ.

4.      Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Συλλόγου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.

6. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα από τη σύγκληση της με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

α. Με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

γ. Με δημοσίευση της πρόσκλησης με μία ή περισσότερες τοπικές έντυπες ή ηλεκτρονικές εφημερίδες.

δ. Με ανακοινώσεις μέσω τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού.

ε. Με μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου.

στ. Με δημοσίευση στην ιστοσελίδα και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media) του συλλόγου.

7.   Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

8. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερησίας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

9. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.

10. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

11. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

 

Άρθρο 13°

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

1.    Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπο τους, που κατά την προσέλευση του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί και αφού καλύπτονται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις μπορεί η Γενική Συνέλευση να διεξαχθεί και με ταυτόχρονη διαδικτυακή σύνδεση υπολογίζοντας στην απαιτούμενη απαρτία και τα μέλη που συμμετέχουν διαδικτυακά. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη θα πρέπει να το έχουν δηλώσει προκαταβολικά λαμβάνοντας την δέσμευση ότι θα συμμετέχουν διαδικτυακά στην διαδικασία.  

2.    Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται το ένα πέμπτο (1/5) των μελών. Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.

3.    Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Συλλόγου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία

4.   Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

5.    Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ.

6.    Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

7. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

8. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

 

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.

2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.

4. θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:

α). Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

γ) Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου των δύο χιλιάδων Ευρώ.

δ) Η κτήση από επαχθή αίτια κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των χιλίων ευρώ.

ε) Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

στ) Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

η) Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

θ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου.

ι) Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ια) Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιβ) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου.

ιγ) Η επιβολή έκτακτων εισφορών.

Ιδ) Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

ιε) Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.

ιστ) Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

ιζ) Η αναστολή των εργασιών του Συλλόγου.

ιη) Η διάλυση του Συλλόγου.

ιθ) Η εκλογή αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία ή άλλα δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια σωματεία που έχουν τον ίδιο και παρεμφερή σκοπό και της οποίας ομοσπονδίας είναι μέλος ο Σύλλογος. Ο αριθμός των αντιπροσώπων καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Ομοσπονδίας και τις σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους αυτής.

5. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιε, ιστ, ιζ, ιη, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

 

Άρθρο 15°

Διοικητικό Συμβούλιο

1.        Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία, έναν (1) αναπληρωτή Γραμματέα, έναν (1) αναπληρωτή Ταμία , έναν (1) υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και δύο (2) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να διαθέτει έως και πέντε (5) αναπληρωτές των μελών του.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

3.  Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

4.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Συλλόγου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

5.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του.

6. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή- κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.     

7.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8.  Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό  καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει  στην συνεδρίαση.

9. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες  νωρίτερα  με   έγγραφες  προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

10. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε τρόπο.

11. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

12 Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

13. Σε περίπτωση που παραιτηθούν πέντε (5) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς την διοίκηση του Συλλόγου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Συλλόγου.

 

Άρθρο16°

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Διοικεί τον Σύλλογο.

β) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου.

γ) Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

δ) Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ε) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

στ) Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ) Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η) Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Συλλόγου.

θ) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.

ι) Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

ια) Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.

ιβ) Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία έξι ενάτων (6/9) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

ιγ) Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών (εξώδικα και δικαστικά).

ιδ) Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιε)  Απασχολεί άτομα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου  καθώς και για τις ανάγκες λειτουργίας του.

ιστ) Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

ιζ) Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συλλόγου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.

ιη) Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού έντυπου, ενημερωτικού περιεχομένου.

ιθ) Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

κ) Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.

κα) Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με τον Σύλλογο.

κβ) Αποφασίζει για το ύψος της ημερησίας αποζημίωσης των αντιπροσώπων στο δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία), της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και γενικότερα όλων των εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 17°

Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος:

α) Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ) Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών (εξώδικα και δικαστικά), εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

δ) Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.

ζ) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής.

η) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

θ) Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ι) Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.

ια) Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

2. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο - όταν απουσιάζει ή κωλύεται - αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.

 

Άρθρο 18°

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

1. Ο Γενικός Γραμματέας:

α) Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου.

β) Φροντίζει την αλληλογραφία του Συλλόγου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

γ) Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Τηρεί την σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε) Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

στ) Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ) Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου.

2. Τον Γενικό Γραμματέα - όταν απουσιάζει ή κωλύεται - αναπληρώνει o Αναπληρωτής Γραμματέας.

 

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες Ταμία

1. Ο Ταμίας:

α) Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.

β) Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ) Κινεί τον λογαριασμό που ο Σύλλογος τηρεί στο Ταμιευτήριο.

δ) Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Γενικής Συνελεύσεως, όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

ε) Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

στ) Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τον Ταμία - όταν απουσιάζει ή κωλύεται - αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Ταμίας.

 

Άρθρο 20°

Εκλογή Αιρετών Μελών του Συλλόγου

1.  Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής ή Αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιο όργανο, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

2.     Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.

3.     Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.     Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό ή το δεξιό μέρος του ονόματος - με σταυρό - τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους εννιά (9) για το Διοικητικό Συμβούλιο, δυο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή και τέσσερα (4) για αντιπροσώπους κατ’ ανώτατο.

5.     Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι εννιά (9) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπόλοιποι είναι   αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι  από  τον  πίνακα  της  Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη  και οι υπόλοιποι  τα αναπληρωματικά. Σε ότι αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων και των αναπληρωματικών τους ισχύει το εκλογικό μέτρο που προβλέπει το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η εναρμόνιση γίνεται αυτομάτως χωρίς κάποια απαραίτητη διαδικασία αλλά θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για το εκλογικό μέτρο που είναι σε ισχύ και πρόκειται να εφαρμοστεί στην εκλογική διαδικασία. 

6.   Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

7.    Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν   μεταξύ τους τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 16   προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου.

 

Άρθρο 21°

Ελεγκτική Επιτροπή

1.     Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και τους αναπληρωτές τους.

2.     Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.

3.     Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού  έτους προκειμένου, με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, να τεθούν υπόψη του Συλλόγου τα πορίσματα.

4.     Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα  πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

 

Άρθρο 22°

Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

1.   Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται,  εκτός εξαιρετικών συνθηκών και για τις ανάγκες λειτουργίας του συλλόγου και επίτευξης του σκοπού του, να παρέχουν υπηρεσίες στον Σύλλογο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

2.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία έξι ενάτων (6/9) μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.

 

Άρθρο 23°

Τροποποίηση Καταστατικού

1.                 Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.

2.                 Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επόμενη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 24°

Εσωτερικοί Κανονισμοί

1.     Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

2.     Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν  από την επόμενη της δημοσιεύσεως τους στο Πρωτοδικείο.

 

Άρθρο 25ο

Ανεξαρτησία

  Α. Ο Σύλλογος έχει ως προς τη λειτουργία του διοικητική και οικονομική αυτονομία και διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού και της Σωματειακής Νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου Συλλόγου στην αυτονομία αυτή, χωρίς διάταξη Νόμου, δε γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται από τα όργανα του Συλλόγου.

  Β. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται για το πάσης φύσεως θέμα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το Σύνταγμα, τους Νόμους και κυρίως τις Διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Συλλόγων-Σωματείων και μη κερδοσκοπικών Σωματείων.

 

Άρθρο 26ο
Σύναψη Συμβάσεων – Προσλήψεις

  Α. Ο Σύλλογος έχει τη δυνατότητα  να συνάπτει συμβάσεις µε τρίτα πρόσωπα –ειδικούς συνεργάτες και  να αναθέτει σε τρίτους εργασίες για την προώθηση του σκοπού του και την πραγμάτωση των εν γένει ενεργειών του. Μπορεί να αναθέτει  στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας του, σε µέλη του συγκεκριμένες εργασίες επί αμοιβή, κατά την ίδια έννοια και διαδικασία που αναθέτει εργασίες σε τρίτους ή συμβάλλεται µε τρίτους. Για την ανάθεση εργασιών ή την πρόσληψη µελών ή τρίτων απαιτείται απόφαση του ∆.Σ.

  Β.  Παράλληλα, ο Σύλλογος δια µέσω του ∆.Σ. μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να συγκροτεί ομάδες εθελοντών για την επίτευξη των στόχων του, επιτροπές δράσεως για την υλοποίηση των σχεδίων του, επιτροπές επίβλεψης των δραστηριοτήτων του σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους, παραρτήματα, επιστημονικές επιτροπές για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της δράσης του.

  Γ. Στη περίπτωση δημιουργίας τέτοιων επιτροπών το ∆.Σ. μπορεί µε απόφαση του να τους επιτρέψει την παρουσία στις συνεδριάσεις του για συμβουλευτικούς λόγους.

 

Άρθρο 27°

Διάλυση Συλλόγου

1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.

2.     Την διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

3.     Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος κατά παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

4.     Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί και είναι μικρότερος από 20.

 

Άρθρο 28°

Σφραγίδα- Σήμα

1.     Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου.

2.     Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

 

 

 

Άρθρο 29°

Βιβλία του Συλλόγου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:

-  Υποχρεωτικά

α) Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν τον Σύλλογο.

β) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μελών.

δ) Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.

-  Προαιρετικά:

α) Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

β) Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

γ) Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

δ) Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

ε) Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.

 

Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

 

Άρθρο 30°

Γενικές Διατάξεις

1. Ό Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με τον Σύλλογο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

2 Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν τον Σύλλογο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

 

Άρθρο 31°

Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής:

α) Δικαίωμα εγγραφής στον Σύλλογο των τακτικών μελών ποσό δέκα (10) Ευρώ.

β) Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό δέκα (10) Ευρώ.

γ) Ετήσια συνδρομή εκτάκτων μελών ποσό δέκα(10) Ευρώ.

 

Άρθρο 32°

Διάφορα

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ισχύουν οι αποφάσεις της Γ.Σ. και οι σχετικές διατάξεις του ΑΚ (άρθρα 78 μέχρι 106).

Αποφάσεις για κάθε τυχόν ανακύπτον ζήτημα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Συλλόγου, το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα λαμβάνονται από τη Γ.Σ. κατά πλειοψηφία των μελών και όταν υπάρχουν μέλη που πιστεύουν πως καταστρατηγείται το παρόν ή οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ., έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Ελληνική δικαιοσύνη. Ο Σύλλογος υποχρεούται να συμμορφώνεται με κάθε διάταξη νόμου που τον αφορά.

Με πρόταση του Δ.Σ και με απόφαση της Γ.Σ. πρόσωπα ανεξαρτήτως εάν είναι μέλη του Συλλόγου ή όχι και έχουν προσφέρει ιδιαίτερες και σημαντικές υπηρεσίες στο Σύλλογο δύναται σε αυτά να απονεμηθεί η τιμητική διάκριση του Επίτιμου Μέλους.

Στις 27 Απριλίου 2016 ψηφίστηκε νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) για την προστασία και χρήση προσωπικών δεδομένων έχοντας εφαρμογή  μεταξύ των άλλων και στους Συλλόγους. Κατόπιν τούτου τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη έχουν συνηγορήσει εγγράφως για την χρήση από τον Σύλλογο των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, για δε τα νέα μέλη που εγγράφονται από  2022 και μετά διαμορφώθηκε σχετική αίτηση εγγραφής  που δηλώνεται εγγράφως η χρήση των παραπάνω δεδομένων  και δίδεται η συγκατάθεση για την πρόσβαση και ο τρόπος φύλαξης των στοιχείων από το Δ.Σ  του  Συλλόγου.

 

Άρθρο 33°

Τελική Διάταξη

Το παρόν τροποποιημένο καταστατικό περιέχει τριάντα τρία (33) άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση των μελών με την υπ' αριθμ. ******* απόφαση του και ισχύει ύστερα από την έγκριση του από το Αρμόδιο Δικαστήριο.

      Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει στον Πρόεδρο τη μέριμνα προκειμένου να φροντίσει για όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να καταχωρηθεί το τροποποιημένο καταστατικό στα οικεία βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Ξάνθης.

Ξάνθη, 12 Φεβρουαρίου 2023

                                          

 

 

                                                      Τα Μέλη του Δ.Σ

1.   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

2.   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

3.   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

4.   ΤΑΜΙΑΣ

 

5.  Β’ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

6. Β’ ΤΑΜΙΑΣ

 

7.   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ   

      ΣΧΕΣΕΩΝ

 

8. ΜΕΛΟΣ

 

9. ΜΕΛΟΣ