Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

Οικονομικά Βοηθήματα από το Κληροδότημα «Θεοδώρου Ζαλάχα»

 Οικονομική βοήθεια προκηρύσσει το κληροδότημα του «Θεοδώρου Ζαλάχα» στην Ξάνθη για τους αριστούχους μαθητές του Νομού οι οποίοι εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. της χώρας το σχολικό έτος 2019-2020. 

Το Κληροδότημα «Θεοδώρου Ζαλάχα» προκηρύσσει δυνάμει της με αριθμό126/11-09-2020 Πράξης του τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – χρηματικών βοηθημάτων από τα εισοδήματα της περιουσίας του. Τα παραπάνω βοηθήματα θα χορηγηθούν ως οικονομική ενίσχυση σε αριστούχους απόρους μαθητές του Νομού Ξάνθης οι οποίοι εισήχθησαν κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 σε Α.Ε.Ι. της χώρας και φοιτούν σε αυτά.

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του παραπάνω βοηθήματος θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.Να είναι ελληνικής ιθαγένειας

2.Να κατάγονται από το Νομό Ξάνθης

3.Να προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα

4.Ναέχουνλάβειαπολυτήριο Λυκείουμεβαθμό«Άριστα» (Βαθμός Απολυτηρίου μεγαλύτερος του 18,1 δυνάμει του Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/22-4-2016)

5.Να έχουν εισέλθει και να φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση του χρηματικού βοηθήματος θα πρέπει να καταθέσουν από 02-10-2020 μέχρι και 02-11-2020 στην έδρα του Κληροδοτήματος στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: «Κληροδότημα Θεόδωρου Ζαλάχα» Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, Πλατεία Μητροπόλεως ΤΘ270, Ξάνθη 67132, αίτηση στην οποία πρέπει να απαριθμούνται και να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, άλλως θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει κατάθεση τους. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω πρόσφατα δικαιολογητικά (με ημερομηνία έκδοσης ή επικύρωσης από 01–08–2020 έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης):

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή του υποψηφίου (η καταγωγή σχετίζεται με τον τόπο γέννησης των άμεσων ή απώτερων προγόνων ή με τον τόπο που αυτοί έζησαν) και ιδίως γέννησης και οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου και των γονέων του

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ΔΟΥ και Ε9 του τελευταίου Οικονομικού Έτους της οικογένειας του υποψηφίου και του ίδιου (εφόσον έχει εισόδημα και ακίνητη περιουσία). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει εισόδημα και ακίνητη περιουσία, θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα το δηλώνει, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από την αρμόδια Αρχή

4. Απολυτήριο Λυκείου

5. Βεβαίωση εγγραφής και σπουδών στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Η επιλογή των δικαιούχων του χρηματικού βοηθήματος θα πραγματοποιηθεί στις 06-11-2020 αρχικά από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος με απόφαση της, η οποία θα αναρτηθεί στην έδρα του Κληροδοτήματος και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και θα γνωστοποιηθεί τηλεφωνικώς προς τους δικαιούχους. Από την ημερομηνία της παραπάνω ανάρτησης και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών το αργότερο θα γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις κατά του αποτελέσματος επιλογής των δικαιούχων (τα άρθρα 47, 56 παρ. 1 εδ. α, β. γ και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013). Η τελική απόφαση γνωστοποιείται και εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Διευθύνσεως Κοινωφελών Περιουσιών (Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Κομοτηνής).

Με εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου