Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες

Ο Δήμος Ξάνθης, σύμφωνα με την αριθ. 130/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  παρέχει την έκπτωση ή την απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη, έτους 2023, στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

Α.- Δικαιούχοι Έκπτωσης από 50% έως 75%

1. Οι πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 35.000 € προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

2. Οι τρίτεκνοι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία ,με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν εκκαθάρισης κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 40.000 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

3. Οι άποροι και οι δικαιούχοι ΚΕΑ όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

4. Μακροχρόνια άνεργοι (πέραν των 18 μηνών- συνεχούς ανεργίας, χωρίς ενδιάμεση διακοπή) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από κάθε πηγή μέχρι 15.000€ θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

5. Οι μονογονεϊκές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μέχρι το όριο των 15.000€, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

6. A. Τα Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% έως 66% και με ετήσιο εισόδημα έως 30.000€ θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

Β. Τα Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% έως 79% και με ετήσιο εισόδημα έως 40.000€ θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 75%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.

*Για την ανωτέρω κατηγορία (6) περ. Α+Β το ετήσιο εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Β.- Δικαιούχοι εξ ολοκλήρου Απαλλαγής

1. Τα Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και με ετήσιο εισόδημα έως 50.000€, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησης τους.

* Για την ανωτέρω κατηγορία το ετήσιο εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

2. Οι μονογονεϊκές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μέχρι το όριο των 10.000 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησής τους.

3. Μακροχρόνια άνεργοι (πέραν των 24 μηνών συνεχούς ανεργίας, χωρίς ενδιάμεση διακοπή) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από κάθε πηγή 10.000€, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησής τους.

Επισημαίνεται ότι:

  • Οι ανωτέρω εκπτώσεις – απαλλαγές ισχύουν για το έτος 2023 και θα συντελούνται μετά από αίτηση του δικαιούχου και εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Παύουν να ισχύουν όταν εξαλειφθεί μία από τις ανωτέρω ιδιότητες (η ενημέρωση της υπηρεσίας για την εξάλειψη της ιδιότητας, αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου)
  • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
  • Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 50% και πάνω, υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, και δεν προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν σωρευτικά.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στο αρμόδιο Γραφείο Εσόδων (εντός του Δημαρχείου Ξάνθης),  από τις 13 Δεκεμβρίου 2022, όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καταθέτοντάς τα όλα σε φωτοαντίγραφο προκειμένου να επεξεργαστούν από την υπηρεσία.

Οι αιτήσεις με αναγραφόμενα τα δικαιολογητικά διατίθενται ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανακοίνωση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
 
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου