Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΦΕΚ 6Α Ν.4765/15-1-21

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ  6 Α   Ν. 4765 /15-1-2021  το οποίο αφορά διάφορες αλλαγές στις διαδικασίες των προσλήψεων του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και ανάμεσα σε άλλα θέματα στο άρθρο 13  ορίζονται τα ποσοστά  12%  στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για τους τρίτεκνους. Παρακάτω παραθέτουμε το συγκεκριμένο άρθρο:  

 

 

Άρθρο 13

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων1. Για την εφαρμογή του παρόντος, τα ποσοστά των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 ορίζονται ως ακολούθως:

 Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 3454/2006 (Α ́ 75) σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α ́ 270).β) Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α ́ 17).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου