Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σας αποστέλλουμε την ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2530/10-01-2024 σχετικά με το θέμα « Άρση άνισης μεταχείρισης ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με συνυπηρέτηση λόγω τριτεκνίας - πολυτεκνίας  » και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.


Η ερώτηση και η απάντηση αποστέλλονται προς ενημέρωση, δημοσίευση και προκειμένου να προβείτε στις οποιεσδήποτε νόμιμες και δέουσες ενέργειες κρίνετε αναγκαίες.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.

Ευχαριστούμε πολύ.

Η ομάδα ερωτήσεων της Ελληνικής Λύσης.

 

Σε περίπτωση που τυχόν προβείτε σε δημοσίευση κάποιας ερώτησης, θα σας παρακαλούσαμε να μας αποστείλετε τον υπερσύνδεσμο της δημοσίευσης (link).

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας :2310541142

e-mail:

ellinikilisitmimaepikoinonias@gmail.com

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Θεσσαλονίκη, 10/01/2024
Του:
Στυλιανού Φωτόπουλου, Βουλευτή Α' Ανατολικής Αττικής
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
 
 
ΘΕΜΑ: «Άρση άνισης μεταχείρισης ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων
σχετικά με συνυπηρέτηση λόγω τριτεκνίας - πολυτεκνίας»
 
 
Κύριοι Υπουργοί,
Με την πρόσφατη διάταξη του άρθρου 34 του ν. 5027/2023, προστέθηκε νέο
άρθρο 11Α στον ν. 4440/2016, στο οποίο προβλέπεται, συνοπτικά, ότι
αποκλειστικά τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους
συνυπηρέτησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, δύνανται,
προ της λήξης της παράτασης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης, να
υποβάλλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης στην Υπηρεσία,
όπου υπηρετούν με απόσπαση. Σημειωτέον ότι η ρύθμιση αφορά συζύγους
δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.. Δυστυχώς, η ρύθμιση δεν
περιλαμβάνει στο πεδίο της τους συζύγους στρατιωτικών των Ενόπλων
Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του
προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, για τους οποίους ισχύει η
διάταξη του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, σχετικά με το δικαίωμα
συνυπηρέτησης.
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Δεδομένης της σπουδαιότητας των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών
στην κοινωνική ζωή της χώρας, προτίθεστε όπως προβείτε σε νομοθετική
ρύθμιση, με σκοπό να αρθεί η ανωτέρω σημειωθείσα άνιση μεταχείριση και
να καταλαμβάνονται και οι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού,
Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των
Καταστημάτων Κράτησης, για τους οποίους ισχύει, όσον αφορά το
δικαίωμα
συνυπηρέτησης, η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, από τη νέα διάταξη
του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016, προκειμένου να έχουν και αυτοί δικαίωμα
μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης, όπως οι σύζυγοι των εν γένει
δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών;
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
2530
Ημερομ. Κατάθεσης:
10/1/2024
 
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από EMMANOUIL KYRIMIS
Ημερομηνία: 2024.02.08
09:54:46 EET
Αθήνα, 07 - 02 - 2024
Αριθ. πρωτ.: 11538
Πληροφορίες:
Τηλέφωνα:
e-mail:
Σ. Βασιλοπούλου
Ν. Καραβασίλη
2131313195
2131361297
syntonismos2@ypes.gr
Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων
Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Στυλιανό Φωτόπουλο Βουλή
των Ελλήνων
 
 
Θέμα: «Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 2530/10-1-2024 Ερώτηση»
 
 
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι πολιτικοί - διοικητικοί υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν.
4440/2016 (Α’ 224) έχουν τη δυνατότητα απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης με άλλο δημόσιο
υπάλληλο, συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει: «1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η
απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του
άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) δημόσιος υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημόσιας
υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός Νομού
Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί
σχετικά. Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου
για απόσπαση μεταξύ Ο.Τ.Α., με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα. Ειδικά
το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α` βαθμού
δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
άλλων Ο.Τ.Α. α` βαθμού. 2. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2)
έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του
αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη, στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία της ίδιας
περιοχής, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ειδικά για τους πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον
κατά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα, η
απόσπαση υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν
επανεξέτασης του σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. 3.
Ειδικές διατάξεις περί συνυπηρέτησης διατηρούνται σε ισχύ.».
Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α’ 224), όπως ισχύει, η απόσπαση
για λόγους συνυπηρέτησης με ένστολο διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που
εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού
συμβουλίου.
Περαιτέρω, όσον αφορά στη δυνατότητα μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης, σύμφωνα με το
άρθρο 11Α του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 5027/2023 (Α’ 48):
«1. Αποκλειστικά οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ’
εφαρμογή του άρθρου 11, δύνανται προ της λήξης της παράτασης απόσπασης
για λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης στην
Υπηρεσία, όπου υπηρετούν με απόσπαση. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μετάταξης είναι η
ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και
ειδικότητας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη
πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία
ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, άλλως σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση
υφιστάμενου κλάδου με δέσμευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Ειδικά, οι
τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύνανται να αιτηθούν μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης με
μόνη προϋπόθεση κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης να υφίστανται οι λόγοι για τους
οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης. 2. Εφόσον η παράταση της
απόσπασης λήγει προ της ολοκλήρωσης της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται
αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης. 3. Ειδικά για τη μετάταξη σε ανώτερη
κατηγορία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του αρ.
70 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (v.
3528/2007). 4. Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούνται να
παραμείνουν στην Υπηρεσία μετάταξης για μια δεκαετία από την ολοκλήρωση της μετάταξης. 5. Σε
περίπτωση υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ο οποίος αιτείται να μεταταχθεί σε
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο δεν υφίστανται και δεν προβλέπονται αντίστοιχες
θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, δύναται να μεταταχθεί στην υπηρεσία
αυτή υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου και υπάγεται για κάθε συνέπεια στις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή
κατάσταση του προσωπικού του φορέα υποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο υπάλληλος δεν
επιθυμεί την αλλαγή της εργασιακής του σχέσης κατά τα ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η μετάταξη σε
άλλους φορείς της ίδιας περιοχής, όπου υφίστανται θέσεις δημοσίου δικαίου, με αίτηση που
υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τηρουμένων κατά τα λοιπά των
προϋποθέσεων και των όρων του παρόντος.»
Οπως διευκρινίζεται και στην σχετική με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ.4758/20.3.2023
εγκύκλιο του Υπουργείου μας (ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ), η ρύθμιση προβλέπει δυνατότητα μετάταξης
αποκλειστικά σε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης, η οποία έχει
πραγματοποιηθεί βάσει του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, ενώ επιπλέον αφορά
αποκλειστικά τρίτεκνους ή πολύτεκνους υπαλλήλους, των οποίων η απόσπαση έχει ήδη ανανεωθεί
τουλάχιστον μία (1) φορά δύο για τους πολύτεκνους) και βρίσκεται σε ισχύ η ανανέωση κατά το
χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι αίτηση μετάταξης για λόγους
συνυπηρέτησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, μπορούν να
υποβάλουν και οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι/λειτουργοί που είναι σύζυγοι ενστόλων
(στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού ή Λιμενικού Σώματος, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, κ.ο.κ.), με την
προϋπόθεση ότι η απόσπαση και οι επακόλουθες ανανεώσεις έχουν πραγματοποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει και σε κάθε περίπτωση είναι τρίτεκνος ή
πολύτεκνος κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις.
 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου