Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

Άρση άνισης μεταχείρισης ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με συνυπηρέτηση λόγω τριτεκνίας - πολυτεκνίας.

 

Σας αποστέλλουμε την ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2530/10-01-2024 σχετικά με το θέμα «Άρση άνισης μεταχείρισης ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με συνυπηρέτηση λόγω τριτεκνίας - πολυτεκνίας» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Η ερώτηση και η απάντηση αποστέλλονται προς ενημέρωση, δημοσίευση και προκειμένου να προβείτε στις οποιεσδήποτε νόμιμες και δέουσες ενέργειες κρίνετε αναγκαίες.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.

Ευχαριστούμε πολύ.

Η ομάδα ερωτήσεων της Ελληνικής Λύσης.

 

 

 

Του: Στυλιανού Φωτόπουλου, Βουλευτή Α' Ανατολικής Αττικής
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
 
 
ΘΕΜΑ: «Άρση άνισης μεταχείρισης ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων
σχετικά με συνυπηρέτηση λόγω τριτεκνίας - πολυτεκνίας»
 
Κύριοι Υπουργοί,
Με την πρόσφατη διάταξη του άρθρου 34 του ν. 5027/2023, προστέθηκε νέο άρθρο 11Α
στον ν. 4440/2016, στο οποίο προβλέπεται, συνοπτικά, ότι αποκλειστικά τρίτεκνοι ή
πολύτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 11 του ν. 4440/2016, δύνανται, προ της λήξης της παράτασης απόσπασης για
λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης
στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν με απόσπαση. Σημειωτέον ότι η ρύθμιση αφορά
συζύγους δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.. Δυστυχώς, η ρύθμιση δεν
περιλαμβάνει στο πεδίο της τους συζύγους στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού
Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, για
τους οποίους ισχύει η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, σχετικά με το δικαίωμα
συνυπηρέτησης.
 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Δεδομένης της σπουδαιότητας των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών στην
κοινωνική ζωή της χώρας, προτίθεστε όπως προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση, με σκοπό
να αρθεί η ανωτέρω σημειωθείσα άνιση μεταχείριση και να καταλαμβάνονται και οι
σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του
προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, για τους οποίους ισχύει, όσον αφορά το
δικαίωμα συνυπηρέτησης, η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, από τη νέα διάταξη
του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016, προκειμένου να έχουν και αυτοί δικαίωμα μετάταξης
για λόγους συνυπηρέτησης, όπως οι σύζυγοι των εν γένει δημοσίων υπαλλήλων και
λειτουργών;
 
Ο ερωτών Βουλευτής
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΗΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ.Πρωτ.ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
2530
Ημερομ.Κατάθεσης:
10/1/2024
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 10-01-2024 με αριθμό 2530 Ερώτηση του Βουλευτή
κ. Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.
 
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας
γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και η
Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (Γ.Γ.Α.Π.), αναγνωρίζοντας την ουσιαστική και
επίπονη προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων
του, αναλαμβάνουν κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την προστασία των εργασιακών και λοιπών
δικαιωμάτων του, καθώς και τη στήριξη και διευκόλυνση αυτού στην αντιμετώπιση ειδικών
περιστάσεων της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής.
Ειδικότερα, ως προς τα διαλαμβανόμενα στην εν θέματι Ερώτηση ζητήματα,
διευκρινίζεται ότι η
Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 (παρ. 1) του
ν. 4249/2014 .Ε.Κ. Α - 73), ως ισχύει, αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφάλειας, που
διέπεται από ειδικούς οργανικούς νόμους, το δε ένστολο προσωπικό του έχει ιδιαίτερη ιεραρχία
-αντίστοιχη της στρατιωτικής- και ειδικούς κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται σε αυτό οι
διατάξεις που αφορούν στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
σε ειδική διάταξη νόμου.
Γίνεται μνεία ότι οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις
τόσο του αστυνομικού προσωπικού, όσο και των ειδικών φρουρών και των συνοριακών
φυλάκων ρυθμίζονται με τις διατάξεις των π.δ/των 100/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 94) και 211/2005
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 254), ως ισχύουν, αντίστοιχα, πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοκρατίας
και της διαφάνειας, την προστασία των δικαιωμάτων του προσωπικού και την εύρυθμη
λειτουργία των Υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι έκτακτες μεταθέσεις αστυνομικών για λόγους
συνυπηρέτησης με σύζυγο δικαστικό λειτουργό ή συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή
στρατιωτικό ή αστυνομικό ή λιμενικό ή πυροσβεστικό υπάλληλο ρυθμίζονται με τις διατάξεις του
άρθρου 17 (παρ. 1, περ. ιδ’) του π.δ/τος 100/2003 και ενεργούνται κατά την κρίση των
αρμόδιων για τις τακτικές μεταθέσεις Οργάνων, τα οποία, στην ως άνω περίπτωση, δύνανται να
ενεργούν τη μετάθεση και σε Υπηρεσίες που δεν υπάρχει κενή θέση του βαθμού του
μετατιθέμενου, βάσει της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.
Αντίστοιχα, για τις έκτακτες μεταθέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για
λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή
πυροσβεστικό υπάλληλο ή στρατιωτικό ή λιμενικό ή δικαστικό λειτουργό εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 1, περ. ζ’) του π.δ/τος 211/2005 και ενεργούνται κατά την κρίση
των αρμόδιων για τις τακτικές μεταθέσεις Οργάνων, ενώ δύναται να πραγματοποιούνται και σε
Υπηρεσίες που δεν υπάρχει κενή θέση της κατηγορίας του μετατιθέμενου, βάσει της παρ. 3 του
υπόψη άρθρου.
Για δε τους έχοντες τρία τέκνα και πολύτεκνους αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς
σχετικές τυγχάνουν οι διατάξεις των άρθρων 12 (παρ. 8) των π.δ/των 100/2003 και 211/2005,
όπου προβλέπεται ότι οι αστυνομικοί (με εξαίρεση τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες) και οι
ειδικοί φρουροί δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης, ακόμα και όταν δεν έχουν
προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους ή της κατηγορίας τους, αντίστοιχα, με
αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ενώ
επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο Όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών
κριτηρίων.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις συνυπηρέτησης υπαλλήλων των
Σωφρονιστικών Καταστημάτων (Σ.Κ.) καλύπτονται από το άρθρο 21 του ν. 2946/2001
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 224), ως ισχύει, ενώ ως προς τα θέματα μετακινήσεων του εν λόγω προσωπικού
εφαρμογής τυγχάνουν τα άρθρα 3 (παρ. 4) του ν. 4440/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 224), 62 του
ν. 3659/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 77) και 32 του ν. 4937/2022 (Φ.Ε.Κ. Α- 106), ως ισχύουν, τα οποία,
σημειωτέον, υπηρετούν τη διαχρονική βούληση του νομοθέτη να εξαιρεθούν τα Σ.Κ. από τις
γενικές διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και ταυτόχρονα, να προστατευτεί η
ομαλή λειτουργία τους, λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτών, ως Υπηρεσιών άρρηκτα
συνδεδεμένων με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
Κατόπιν των ανωτέρω, τονίζεται ότι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου και της
Γ.Γ.Α.Π. μελετάται το -κατά περίπτωση- ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τα θέματα
τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών μετακινήσεων του προσωπικού αυτών, για
τυχόν τροποποίηση των διατάξεών του, που ήθελε κριθεί ότι χρήζουν συμπλήρωσης ή/και την
αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή τους, με γνώμονα την
εξυπηρέτηση του ιδίου του προσωπικού, αλλά και του υπηρεσιακού και δημόσιου συμφέροντος
εν γένει.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι πρόθεση του Υπουργείου μας είναι η προώθηση και η θετική
αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν το προσωπικό των Υπηρεσιών μας και στην
κατεύθυνση αυτή, παρέχεται η απαραίτητη στήριξη για την προστασία των δικαιωμάτων του,
την ανύψωση του ηθικού του και τη διασφάλιση της συνοχής του, ώστε να εκπληρώνει την
αποστολή του, κατά τον πλέον επωφελή, για το κοινωνικό σύνολο, τρόπο, με απώτερο σκοπό
τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου στον τομέα της
αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής.
 
 
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου