Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Άρθρο 34 «Συνυπηρέτηση τριτέκνων - πολυτέκνων - Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4440/2016»

Μετά από πολλές παρεμβάσεις της ομοσπονδίας, υπερψηφίστηκε στην βουλή , η συνυπηρέτηση Τριτέκνων-Πολυτέκνων.
Συγκεκριμένα:
Άρθρο 34
Συνυπηρέτηση τριτέκνων - πολυτέκνων -
Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4440/2016
1. Μετά από το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:
«Άρθρο 11Α
Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης
1. Αποκλειστικά οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι,
που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ' εφαρµογή του άρθρου 11, δύνανται προ της λήξης της παράτασης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλλουν αίτηση µετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης
στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν µε απόσπαση. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της µετάταξης είναι η ύπαρξη
κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
Σε περίπτωση µη ύπαρξης αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας,
για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούµενα τυπικά
προσόντα, άλλως σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση
υφιστάµενου κλάδου µε δέσµευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Ειδικά, οι τρίτεκνοι ή
πολύτεκνοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθµού δύνανται να αιτηθούν µετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης µόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α΄ βαθµού. Η µετάταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης µε µόνη
προϋπόθεση κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης µετάταξης να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.
2. Εφόσον η παράταση της απόσπασης λήγει προ της
ολοκλήρωσης της πράξης µετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την ολοκλήρωση της µετάταξης.
3. Ειδικά για τη µετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατά
τα οριζόµενα στην παρ. 2 του παρόντος ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (v. 3528/2007)
4. Υπάλληλοι που µετατάσσονται κατ' εφαρµογή της
παρούσας υποχρεούνται να παραµείνουν στην Υπηρεσία
µετάταξης για µια δεκαετία από την ολοκλήρωση της µετάταξης».
2. Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης κατ'εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, έχει ήδη λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να
υποβάλουν αίτηση µετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρ. 11Α
του ν. 4440/2016 εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόµενα
στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου