Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Στήριξη των τρίτεκνων εκπαιδευτικών - Επιστολή ΟΠΟΤΤΕ

Προς  

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως 

 Υφυπουργό κ. Ζωή Μακρή 

Υφυπουργό κ. Ευάγγελο Συρίγo

Κοινοποίηση 

 Υφυπουργό Οικογένειας & Δημογραφικού κα Μαρία Συρεγγέλα 

ΘΕΜΑ: Στήριξη των τρίτεκνων εκπαιδευτικών 

Αξιότιμες κυρίες , αξιότιμε κύριε,

 Α. -Με τροπολογία επί του άρθρου 62 του ν.4589/2019 που καταθέσατε το Σεπτέμβριο του 2020 αφορούσε τον διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών, αντιμετωπίστηκε μια αντικειμενική δυσκολία για ορισμένες ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνοι και οι έχοντες αναπηρία, σε μια εποχή που υπάρχουν κοινωνικές δυσκολίες και οι μετακινήσεις είναι έτσι δυσκολότερες και ασύμφορες.

Συγκεκριμένα, με την ψήφιση της τροπολογίας αυτής θεσπίστηκε η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στα δύο (2) πρώτα χρόνια διορισμού εκπαιδευτικών για τις κοινωνικές κατηγορίες αυτές. Οι τρίτεκνοι της Ελλάδας θα πρέπει να στηριχτούν

αναλόγως και να συμπεριληφθούν στην κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στα δύο (2) χρόνια διορισμού ή έστω αν θεωρηθεί ότι πρέπει να υπάρξει μια στάθμιση σε σχέση με τους πολυτέκνους να προβλεφθεί μιακατάλληλη γι’ αυτούς ρύθμιση, όπως να έχουν την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους μετά το πρώτο σχολικό έτος ή τον (1) χρόνο διορισμού.Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι:α) επειδή ο αριθμός των τριτέκνων στο σύνολο των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών είναι ποσοστιαία σχετικά μικρός καιβ) επειδή οι κατά τόπους Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την δυνατότητα να καλύψουν από τους νεοδιορισμένους όχι μόνο τα οργανικά αλλά και τα λειτουργικά τους κενά, για τους λόγουςαυτούς, δεν θα παρουσιαστεί κάποια δυσεπίλυτη αναστάτωση στο πρόγραμμα των κατά τόπους διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν εφαρμοστεί και στους τριτέκνους η παραπάνω εξαίρεση.

Β. -Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 4440/2016 δίνεται το δικαίωμα απόσπασης, μεταξύ άλλων και σε υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα, για λόγους συνυπηρέτησης στην περιοχή που υπηρετεί η/ο σύζυγος. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη, στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία της ίδιας περιοχής, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες. Δηλαδή συνολικά τέσσερα έτη.Με τη νέα Τροποποίηση με τον Νόμο 4954/2022 (άρθρο 52 παρ 2) ισχύει ότι: «Ειδικά για τους πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν επανεξέτασης του σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας».Σημειώνουμε ότι και οι τρίτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν τα ίδια αντίστοιχα βαριά οικονομικά προβλήματα όπως και οι πολύτεκνες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα υποφέρει από μεγάλη υπογεννητικότητα, γνωστό ως Δημογραφικό Πρόβλημα .

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

για το θέμα αυτό αλλά και μια σειρά από άλλα θέματα η ΟΠΟΤΤΕ ζητά μια συνάντηση μαζί σας στο άμεσο μέλλον, προκειμένου και δια ζώσης να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα μας και να μας ενημερώσετε και εσείς διεξοδικά για όλα αυτά. 

Με εκτίμηση 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου