Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΛΑΧΑ

Προκήρυξη Οικονομικών Βοηθημάτων

Κληροδοτήματος «Θεοδώρου Ζαλάχα»

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του «Κληροδοτήματος Θεοδώρου Ζαλάχα» ανακοινώνει ότι βάσει της υπ' αριθμ. 162/13-09-2023  Πράξεως θα χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οικονομικά βοηθήματα ως οικονομική ενίσχυση σε αριστούχους απόρους μαθητές του Νομού Ξάνθης οι οποίοι εισήχθησαν κατά το σχολικό έτος 2022 - 2023 σε Α.Ε.Ι. της χώρας και φοιτούν σε αυτά.

·        Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του παραπάνω βοηθήματος θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.    Να είναι ελληνικής ιθαγένειας

2.    Να κατάγονται από το Νομό Ξάνθης

3.    Να προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα

4.    Να έχουν λάβει απολυτήριο Λυκείου με βαθμό «Άριστα» (Βαθμός Απολυτηρίου μεγαλύτερος του 18,1)

5.    Να έχουν εισέλθει και να φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας

Δικαιολογητικά τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:

Α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου

Γ. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ΔΟΥ και Ε9 του τελευταίου Οικονομικού Έτους της οικογένειας του υποψηφίου και του ίδιου (εφόσον έχει εισόδημα και ακίνητη περιουσία). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει εισόδημα και ακίνητη περιουσία, οφείλει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα το δηλώνει και η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από την αρμόδια Αρχή, είτε μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Βεβαιώσεως Εγγράφου

Δ. Απολυτήριο Λυκείου

Ε. Πιστοποιητικό Εγγραφής και φοίτησης στη Σχολή στο πρώτο έτος σπουδών για την περίοδο 2023-2024.

·        Η κατάθεση της αίτησης και των αναφερόμενων δικαιολογητικών θα γίνεται στην έδρα του Κληροδοτήματος στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου ή θα αποστέλλεται (η αίτηση και τα δικαιολογητικά) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: «Κληροδότημα Θεόδωρου Ζαλάχα» - Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, Πλατεία Μητροπόλεως ΤΘ270, Ξάνθη 67132 από 04-10-2023  μέχρι και 06-11-2023.

·        Ελλιπείς αιτήσεις όπως και αυτές που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας, δε θα γίνονται δεκτές.

·        Μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα εκδοθεί απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος με την οποία θα ανακηρύσσεται ο υπότροφος και θα αιτιολογείται η απόρριψη των υπολοίπων.

·        Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης για επτά (7) ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

 

Με εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος

Με εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου