Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 1914/22-11-2023 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Στ. Φωτόπουλος, για τα
θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά στο θέμα της Δωρεάν Διανομής, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων
Φυτικής Παραγωγής) στηρίζει και προωθεί την άσκηση πολιτικής στον τομέα των
οπωροκηπευτικών μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει των οποίων οι Οργανώσεις
Παραγωγών μπορούν να υλοποιούν δράσεις που αφορούν και στην απόσυρση προϊόντων από
την αγορά μέσω της Δωρεάν Διανομής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αριθμ. 1527/334950/25-12-2021 ΥΑ (Β΄5688/7-12-2021), που
τροποποιεί την αριθμ. 4270/139407/28-12-2017 ΥΑ (Β’5/5-1-2018), οι τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι
είναι δικαιούχοι της Δωρεάν Διανομής. Στο άρθρο 1 παρ.12 της ως άνω ΥΑ αναφέρεται:
«Η παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
‘‘Δωρεάν διανομή μπορεί να πραγματοποιηθεί στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα ιδρύματα
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 και
πιο συγκεκριμένα:
i) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την
εφαρμογή του Επιχειρησιακού ΠρογρΓμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEA
D)»,όπως
διαλαμβάνεται
από
τον
)»,όπως
διαλαμβάνεται
από
τον
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ.223/2014,
ii) Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων
iii) Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφερειών
iv) Αναγνωρισμένοι σύλλογοι Τριτέκνων και Πολυτέκνων που είναι φιλανθρωπικές οργανώσεις
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
v) Ιερές Μητροπόλεις και εκκλησιαστικά Ιδρύματα
vi) Δημόσια σχολεία, δημόσιες / δημοτικές παιδικές
κατασκηνώσεις, σχολικά ιδρύματα α’/βάθμιας και β’/βάθμιας εκπαίδευσης (Κανονισμός υπ’ αρ.
1308/13 άρθρο 22), σωφρονιστικά ιδρύματα, δημόσια νοσοκομεία και δημόσια γηροκομεία.
Οι αποδέκτες των περιπτώσεων iv και v διανέμουν τα προϊόντα σε δικαιούχους, των οποίων το
εισόδημα δεν υπερβαίνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων που ορίζονται στην υπ’
αρ. 279/23460/2013 (Β΄ 414) κοινή υπουργική απόφαση. Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση που οι
τελικοί δικαιούχοι δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα που τους αναλογούν, τότε οι αδιάθετες
ποσότητες διανέμονται και σε μέλη / ωφελούμενους των αποδεκτών μη δικαιούχους με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου